Murphy concedes Senate race to Rubio

Murphy concedes Senate race to Rubio